Adatvédelem

Adatvédelmi Szabályzat
(sargakapszula.hu)

1.  A sargakapszula.hu (továbbiakban website) adatkezelőjének adatai:

 • Szolgáltató cégneve: Shopbuilder Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
 • Szolgáltató székhelye: 6722 Szeged, Mérey u. 17.
 • Hatósági nyilvántartási szám: C/002 215/2003.
 • NAIH-113554/2017
 • Adószám: 21741317-2-06 [EU-VAT: HU21741317]
 • Cégjegyzékszám: 06-06-007386, Csongárd Megyei Bíróság mint Cégbíróság (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
 • Adatnyilvántartási azonosító: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004
 • Elérhetőség és panaszügyintézés: +36 (20) 900-0864, shop@builder.hu

2. Az adatkezelés jogcíme, célja, időtartama

 • Jogcím: A szolgáltató adatkezelése az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatok, a felhasználók lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontja, időtartama és helye vonatkozásában a 2001. évi CVIII. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló) törvényen, egyéb személyes adatok vonatkozásában pedig önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Célok: 1) A website-on elérhető dokumentum letöltéséhez szükséges, hogy a látogató megadja email címét, mely címre Szolgáltató a dokumentum letöltéséhez szükséges linket megküldi. Az így megadott adatok személyes adatnak minősülnek, a Szolgáltató ezeket védett, biztonságos adatbázisban tárolja, bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. 2) A Website-on történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően az erre szolgáló megrendelő űrlapon a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja. Az így megadott adatok személyes adatnak minősülnek, a Szolgáltató ezeket védett, biztonságos adatbázisban tárolja, bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez, vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.
 • Időtartam: Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli a Szolgáltató a rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az adattovábbításra is kerülő, bizonylatokon szereplő név, cím, szállítási cím, telefonszám adatok. Ezeket az adatokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig őrzi meg az adatkezelő. A megadott adatok törlését a Szolgáltató elérhetőségein lehet kérni.
 • Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
 • A Website a látogatók adatait marketing célokra csak a vásárló előzetes hozzájárulása esetén használja fel.

3. Felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei

 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – a szolgáltató ügyfélszolgálata útján.
 • Az érintett felhasználó kérelmére a szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapít meg.
 • A szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti.
 • A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • A szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • A szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 • A szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 • Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 • A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.